รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : น.ส.นิราวัลย์ ศรีทอง

         ประเภทขอใช้บริการ : ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา

         e-mail ผู้แจ้ง : ird2rmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8509______

         วันที่แจ้ง : 13-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอยืมโน๊ตบุ๊ค

         รายละเอียดที่แจ้ง :

สถาบันวิจัยและพัฒนามีความประสงค์ขอยืมโน๊ตบุ๊ค จำนวน  1  เครื่อง ในวันที่  18-22  ธันวาคม  

2560  และจะนำกลับมาคืน สวส. ในวันที่  25  ธันวาคม  2560

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : อนุมัติตามคำขอ ส่งเครื่องคืนเรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 28-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว