รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : อรทัย ตรีภัทร์

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

         e-mail ผู้แจ้ง : orataitreepat0@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8012______

         วันที่แจ้ง : 15-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เครื่องปริ้นเตอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

มีปัญหาเวลาสั่งพิมพ์เอกสารที่เครื่องพิมพ์ยี่ห้อ HP Laserlet P1002 เวลาสั่งพิมพ์ เครื่องคอมจะร้องแล้วคอมพิวเตอร์ก็จะดับ

 

 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : เนื่องจากเครื่องพิมพ์เสียบกับups ไฟจึงไม่พอ ให้คำปรึกษาเจ้าหน้าที่ดำเนินการย้ายปลั๊กไฟเครื่องพิมพ์แล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 22-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว