รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ชูชัย เชี่ยวชาญ

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

         e-mail ผู้แจ้ง : choochai.atg@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0877824838

         วันที่แจ้ง : 15-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : Setup router ASUS RT-N18U 2.4GHz 600 Mbps

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจาก สาขาวิชาประมง มี  Router ที่ซื้อมา แต่ไม่สามารถ เชื่อมต่อกับ อินเตอร์เน็ตได้

จึงขอความอนุเคราะห์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ช่วยแก้ไขให้สามารถ ใช้งานได้ตามปกติ

โดยจะนำเครื่อง router ASUS RT-N18U 2.4GHz 600 Mbps ไปไว้ที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : ตรวจสอบพบว่าตัว router ที่นำมาให้ ไม่ตอบสนองการทำงานใดๆ เลย ไม่สามารถ reset ค่าต่างๆ ได้ คาดว่าเสีย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 09-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว