รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : วีรยา แจ่มสวัสดิ์

         ประเภทขอใช้บริการ : ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา

         e-mail ผู้แจ้ง : veeraya43@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8509______

         วันที่แจ้ง : 18-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอยืมโน๊ตบุ๊ค

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอยืมโน๊ตบุ๊ต 2 เครื่อง

ไปโครงการวันที่ 18-22 ธ.ค. 60

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : จำนวนเครื่องไม่พ่อให้บริการครับ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 21-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว