รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวศิริรัตน์ พึ่งพา

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองพัฒนานักศึกษา

         e-mail ผู้แจ้ง : siriratphengpa@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0870356368

         วันที่แจ้ง : 18-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : คอมพิวเตอร์มีปัญหา

         รายละเอียดที่แจ้ง :

หน้าจอขึ้น จอดำ "Monitor going to sleep" แล้วจอดับไป เป็นแบบนี้ตลอด 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 08-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว