รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองกลาง

         e-mail ผู้แจ้ง : pr.rmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0954917887

         วันที่แจ้ง : 19-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ (งานประชาสัมพันธ์)

         รายละเอียดที่แจ้ง :

แจ้งซ่อมคอมพิวเตอร์ เนื่องจาก คอมพิวเตอร์ขึ้นให้รีสตาร์ทตลอด

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ทำการลงOSใหม่

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 21-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว