รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : กองกลาง

         e-mail ผู้แจ้ง : pr.rmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0954917887

         วันที่แจ้ง : 19-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอติดตั้งโปรแกรม (งานประชาสัมพันธ์)

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอติดตั้งโปรแกรมสแกนไวรัส และโปรแกรมตัดต่อวีดีโอ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ลงos ใหม่ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย พร้อมยกไปติดตั้งไดรเวอร์เครื่องพิมพ์

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 21-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว