รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์

         ประเภทขอใช้บริการ : ติดตั้งแก้ไข OS หรือ โปรแกรม

         หน่วยผู้แจ้ง : กองกลาง

         e-mail ผู้แจ้ง : pr.rmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0954917887

         วันที่แจ้ง : 22-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : โปรแกรม LR ใช้งานไม่ได้ (ประชาสัมพันธ์)

         รายละเอียดที่แจ้ง :

โปรแกรม LR ในเครื่อง iMac เปิดใช้งานไม่ได้

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : ถอนตัวเก่าออก ติดตั้งโปรแกรมใหม่

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 28-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว