รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : รุ่งรัตน์ สุวรรณกูล

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาสถาบันเทคโนโลยีการบิน

         e-mail ผู้แจ้ง : animae_jpg@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0616351958

         วันที่แจ้ง : 22-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : คอมมีเสียงและเปิดไม่ติด

         รายละเอียดที่แจ้ง :

คอมมีเสียงดังและเปิดไม่ติด

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : สามารถใช้งานได้เป็นปกติแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 09-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว