รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร

         ประเภทขอใช้บริการ : ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา

         e-mail ผู้แจ้ง : punkamon382@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8510______

         วันที่แจ้ง : 26-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอยืมโน๊ตบุ๊ค

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอยืมโน๊ตบุ๊คเพื่อใช้ในการประชุมและกรอกข้อมุลผ่านระบบ NRMS จำนวน 7 เครื่อง 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : เปลี่ยนเป็นใช้ห้องคอมฯ ชั้น3แทน

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 28-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว