รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : กัลยาณี มิ่งเจริญพร

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองนโยบายและแผน

         e-mail ผู้แจ้ง : plan@rmutto.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8412______

         วันที่แจ้ง : 26-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ลงโปรแกรมคอมพิวเตอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ลงโปรแกรมปริ้นเตอร์ แสกนเนอร์ 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 28-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว