รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : วรัญญา สมดี

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองกลาง

         e-mail ผู้แจ้ง : varunyasimma@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8417______

         วันที่แจ้ง : 26-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการติดตั้งพร้อมลงไดรเวอร์เครื่องพิมพ์เสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 28-12-2017

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว