รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : พิษณูกร มะกลาง

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองนโยบายและแผน

         e-mail ผู้แจ้ง : plan@rmutto.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8426______

         วันที่แจ้ง : 27-12-2017

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : internetใช้ไม่ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

internetไม่เชื่อมต่อทั้งหมด 4 เครื่อง

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ได้รับแจ้งว่าใช้งานได้ปกติแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 09-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว