รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : อมรรัตน์ ทองเลี่ยม

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองบริหารงานบุคคล

         e-mail ผู้แจ้ง : tazan19@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8406______

         วันที่แจ้ง : 03-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ปริ้นเตอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ปริ้นเอกสารไม่ได้

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : แก้ปัญหาด้วยการเชื่อต่อเครื่องปริ้นผ่านเครือข่าย เนื่องจากพบปัญหาการใช้งานผ่านการแชร์จากเครื่องที่เสียบusb

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 09-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว