รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ชูชัย เชี่ยวชาญ

         ประเภทขอใช้บริการ : ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ

         e-mail ผู้แจ้ง : choochai.atg@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0877824838

         วันที่แจ้ง : 08-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอใช้ห้องประชุม Studio ชั้น 3 ครั้งที่ 1/2561

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจากวันที่ 8 มกราคม 2561 คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ ได้จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินพนักงานในสถาบันอุดมศึกษาขึ้น

ทางคณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ จึงใคร่ขอยืม ห้องประชุม Studio ชั้น 3 ของ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใช้ในการประชุม หารือที่เกี่ยวเนื่องกับการประชุมดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาอนุมัติ 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : อนุมัติตามคำขอ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 10-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว