รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ชิตขวัญ บำรุงวงศ์

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : กองบริหารงานบุคคล

         e-mail ผู้แจ้ง : citkwan@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8406______

         วันที่แจ้ง : 08-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เข้าอินเทอร์เนตไม่ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เข้าอินเทอร์เนตไม่ได้ ค่ะ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : ผลการตรวจเช็คพบว่าเครื่องไม่ได้รับ ip address จึงได้ทำการอัพเดท driver ของการ์ดแลน จนสามารถใช้งานได้ปกติ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 09-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว