รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : สุพจน์ แวงภูลา

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานอธิการบดี

         e-mail ผู้แจ้ง : sup.hot@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 84024_____

         วันที่แจ้ง : 09-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : แก้ไขหน้าเว็บไซต์ สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เพื่อนำTap ไว้อาลัยที่ เว็บไซต์ออก http://orip.rmutto.ac.th/ 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ขัตติยะ สมดี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 10-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว