รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : สุพจน์ แวงภูลา

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานอธิการบดี

         e-mail ผู้แจ้ง : suphot_wa@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 8404______

         วันที่แจ้ง : 09-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ แก้ไขการเข้าระบบ E-doc

         รายละเอียดที่แจ้ง :

สำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ไม่สามรถเข้าดำเนินการในระบบ E-doc ได้

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ขัตติยะ สมดี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้นลองเข้าระบบอีกครั้ง

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 09-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว