รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : สุพจน์ แวงภูลา

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานอธิการบดี

         e-mail ผู้แจ้ง : suphot_wa@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 8404______

         วันที่แจ้ง : 09-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ up date โปรแกรม

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ด้วยสำนักงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีความประสงค์ Up date โปรแกรม ใน computer PC 

         ชื่อผู้รับเรื่อง :

         ผลการดำเนินการ :

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ :

         สถานะ : รอเจ้าหน้าที่รับเรื่อง