รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวสุวดี บุญฉิม

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : หน่วยงายภายนอก

         e-mail ผู้แจ้ง : suwadee-p@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0830783412

         วันที่แจ้ง : 09-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เครื่องปริ้นส์เตอร์ไม่ทำงาน

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เครื่องปริ้นส์เตอร์ไม่ทำงาน

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : IP ซ้ำกับอุปกรณ์อื่นในเครือข่าย ทำการแก้ไขIP

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 09-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว