รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายกฤติภูมิ แวงภูลา

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : หน่วยงายภายนอก

         e-mail ผู้แจ้ง : krittiphum_wa@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 9110______

         วันที่แจ้ง : 09-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบ Username ระบบ E-MANAGEMENT

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจากบูคลากรชื่อ นางสาวสุกัญญา  อุดม  และ นาย รพีพัฒน์ บุญทัศน์ บุคลากรคณะวิทยาศาสตร์  ไม่สามารถ Login เข้าใช้งานระบบ E-MANAGEMENT

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ขัตติยะ สมดี

         ผลการดำเนินการ : นางสาวสุกัญญา อุดม ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว นาย รพีพัฒน์ บุญทัศน์ ติดต่อ กองบริหารงานบุคคลเพื่อเพิ่มหน่วยงานรับผิดชอบ ถึงจะเข้าระบบได้

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 09-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว