รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ปรียาภรณ์ ธรรมศิรารักษ์

         ประเภทขอใช้บริการ : ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองกลาง

         e-mail ผู้แจ้ง : pr.rmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0954917887

         วันที่แจ้ง : 10-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอยืมไมโครโฟน (งานประชาสัมพันธ์)

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์ ยืมไมโครโฟนไร้สาย ระยะเวลา 3 วัน ตั้งแต่วันที่ 10-13 มกราคม 2561

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อนุวัฒน์ โชโต

         ผลการดำเนินการ : อนุมัติตามคำขอ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 23-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว