รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุข

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิชาสัตวศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : pear_7300@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0864065384

         วันที่แจ้ง : 11-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ต อาคารสาขาวิชาสัตวศาสตร์ เนื่องจากห้องพักอาจารย์ไม่สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ (ตัวกระจายสัญญาณอยู่ในห้อง 711) 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : adapter จ่ายไฟเข้าอุปกรณ์ access point เสีย จึงทำการเปลี่ยน adapter ที่มีอยู่ทดแทนไป

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 27-03-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว