รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : อรทัย ตรีภัทร์

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

         e-mail ผู้แจ้ง : orataitreepat0@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0992925659

         วันที่แจ้ง : 11-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอให้ลง โปรแกรม windows ให้ใหม่

         รายละเอียดที่แจ้ง :

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 15-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว