รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : อภิวัฒน์ จันโท

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

         e-mail ผู้แจ้ง : apiwat_ju@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 0844481584

         วันที่แจ้ง : 11-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอขยายพื้นที่รับ สัญญาณ WifI

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องด้วย อาจารย์ประจำคณะวิทย์ได้เข้าไปนั่งที่ ชั้น 4 และต้องการใช้งานระบบเครือข่าย แต่ไม่สามารถใช้ได้ 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : กรุณาทำหนังสือบันทึกข้อความขอความอนุเคราะห์ ถึง ผอ.สำนัก ด้วยครับ จะได้ดำเนินการ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 22-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว