รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ดร.ธนิตชยา พุทธมี

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

         e-mail ผู้แจ้ง : thanid_9@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0616326497

         วันที่แจ้ง : 11-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มีเสียงดัง

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ตัวเครื่องคอมพิวเตอร์มีเสียงดังเป็นระยะๆ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ :

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ :

         สถานะ : เจ้าหน้าที่กำลังดำเนินการ