รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : วันทนา ทองน้อย

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : สภาคณาจารย์และข้าราชการ

         e-mail ผู้แจ้ง : wantana_kh@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8701______

         วันที่แจ้ง : 12-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ติดตั้งคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ติดตั้งคอมพิวเตอร์ และลงโปรแกรม

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 05-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว