รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : รุ่งรัตน์ สุวรรณกูล

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาสถาบันเทคโนโลยีการบิน

         e-mail ผู้แจ้ง : animae_jpg@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0616351958

         วันที่แจ้ง : 15-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : คอมพิวเตอร์ใช้งานไม่ได้ 2 เครื่อง

         รายละเอียดที่แจ้ง :

- คอมพิวเตอร์รีสตาร์ท 1 เครื่อง

- คอมพิวเตอร์ขึ้นหน้าจอสีฟ้า 1 เครื่อง

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ลงโปรแกรมใหม่ทั้งหมด พร้อมติดตั้งไดร์เวอร์เครื่องพิมพ์แล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 23-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว