รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : เกษรา สนโชค

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตพืช

         e-mail ผู้แจ้ง : kesara_ann@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 1450______

         วันที่แจ้ง : 15-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ปัญหาระบบคอมพิวเตอร์ห้องเรียน 511

         รายละเอียดที่แจ้ง :

คอมพิวเตอร์ไม่สมามารถเปิดการใช้งานได้ คอมพิวเตอร์ไม่สามารถแสดงผลขึ้นหน้าจอคอมฯ และภาพไม่ส่งสัญญาณขึ้นเครื่องฉายโปรเจคเตอร์ จึงขอความอนุเคราะห์ สวส. ช่วยมาดูระบบให้ เนื่องจากเป็นห้องที่ต้องใช้ในการเรียนการสอนทุกวัน จึงจำเป็นต้องซ่อมเป็นการด่วน

 

 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว สลับสายไปเสียบที่พอทการ์ดจอแล้วกดเปิดเครื่องใหม่

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 16-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว