รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ณัฐกิตติ์ สุกใส

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานอธิการบดี

         e-mail ผู้แจ้ง : nattakit@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 8926______

         วันที่แจ้ง : 17-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์แก้ไขปัญหาการใช้งานอินเตอร์เน็ต

         รายละเอียดที่แจ้ง :

สำนักงานอธิการบดี ขอความอนุเคราะห์ให้ช่วยแก้ไขระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 17-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว