รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : น.สไพรินทร์ แสงงาม

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

         e-mail ผู้แจ้ง : dvm_rmutto@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0991824435

         วันที่แจ้ง : 22-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เครื่องปริ้น ปริ้นไม่ออก

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เครื่องปริ้น  ปริ้นเอกสารไม่ออก 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : เซ็ทไดรเวอร์เครื่องพิมพ์ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 23-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว