รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : มนัน ชาญนำสิน

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาสัตวแพทยศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : manun_wo@hotmail.co.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 0639438994

         วันที่แจ้ง : 23-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ส่ง password ใหม่ของ email มหาวิทยาลัยมาที่ manun_wo@hotmail.co.th

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจากวันนี้ไมไ่ด้รับ email ที่แจ้ง password ใหม่ที่ทางสารสนเทศ reset ให้ ซึ่งเข้าใจว่าเกิดจากสารสนเทศส่งไปยัง email ที่ไม่ได้ใช้แล้ว จึงขอให้ช่วยส่ง password ใหม่มาที่ email นี้ค่ะ: manun_wo@hotmail.co.th
 

ขอคุณค่ะ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : อีเมลที่ส่งไปอาจจะอยู่ Junk mail นะครับ แต่ตอนนี้ผมได้ส่งเมลมาอีกแล้วรอบแล้วครับ ไปที่ manun_wo@hotmail.co.th ซึ่งก็คือเมลเดิมที่ส่งครั้งแรกครับผม

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 24-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว