รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายกฤติภูมิ แวงภูลา

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         e-mail ผู้แจ้ง : krittiphum_wa@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 9110______

         วันที่แจ้ง : 24-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบ Internet

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบระบบ Internet ของสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  ชั้น 1 ตรวจสอบพบว่า Switch ดับ  ตรวจสอบปลั๊กและสายไฟแล้วพบว่าเชื่อมต่อปกติ  (พี่เอ๋  ดำเนินการแก้ไขให้เรียบร้อยแล้ว)

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : switch ไม่บูต ทำให้ไม่สามารถรับ ip ได้ แก้ไขโดยการย้ายสายไปเสียบกับ switch อีกตัวที่เหลืออยู่ สามารถใช้งานได้ปกติ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 24-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว