รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นายกฤติภูมิ แวงภูลา

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

         e-mail ผู้แจ้ง : krittiphum_wa@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 9110______

         วันที่แจ้ง : 24-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโทรศัพท์ภายใน

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบโทรศัพท์ (เบอร์ภายใน) ของสำนักงานคณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เนื่องจากผลจากการแก้ไขปัญหาอินเตอร์เน็ต รายละเอียด  ทำให้ IP ของสำนักงานเปลี่ยนแปลงไปจาก   10.10.76.XX  เป็น 10.10.65.XX  ส่งผลทำให้เบอร์ภายในไม่สามารถใช้งานได้

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : แก้ไข vlan ที่ต่อกับตัว voice gateway ให้ถูกต้อง จนสามารถใช้งานได้

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 24-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว