รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นส.สุกาญจณา จันทรคณา

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองคลัง

         e-mail ผู้แจ้ง : sukan.joy@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0870468389

         วันที่แจ้ง : 30-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เครื่องคอมพิวเตอร์เปิดไม่ติด

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เครื่องคอมเปิดไม่ติด

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : เซ็ทเครื่องพิมพ์เสร็จ ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 31-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว