รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ดนิตา กรีวัชรินทร์

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองคลัง

         e-mail ผู้แจ้ง : num_club99@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0917538632

         วันที่แจ้ง : 30-01-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : เปลี่ยนสายแลน

         รายละเอียดที่แจ้ง :

สายเดิมยาวไปมาก และตัวเฉียดชำรุด

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : สายและหัวสายชำรุด จึงตัดและเข้าหัวใหม่

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 31-01-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว