รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : น.สไพรินทร์ แสงงาม

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาสัตวแพทยศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : dvm_rmutto@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 1036______

         วันที่แจ้ง : 01-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ปริ้นเอกสารไม่ออก

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เวลาปริ้นเอกสารไม่ออก

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : แอดปริ้นเตอร์ใหม่แล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 07-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว