รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : น.ส.อันธิกา ไชยศิลป์

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : กองคลัง

         e-mail ผู้แจ้ง : ant_koi@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8213______

         วันที่แจ้ง : 02-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : แชร์ Printer และ โปรแกรมทางบัญชี

         รายละเอียดที่แจ้ง :

- แชร์ Printer เนื่องจากได้ยืมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์จาก สวส. 1 ชุด และยังไม่ได้มีการแชร์ Printer 

- ลงโปรแกรมทางบัญชีใหม่

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 19-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว