รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : สยุมพร บุญเกิด

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานศิลปวัฒนธรรม

         e-mail ผู้แจ้ง : sayumporn60@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0825503883

         วันที่แจ้ง : 02-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์แชร์การใช้งานPrinter

         รายละเอียดที่แจ้ง :

สำนักงานศิลปวัฒนธรรม ขอความอนุเคราะห์ แชร์ระบบการใช้งาน Printer เครื่องคอมพิวเตอร์สำนักงาน (สยุมพร บุญเกิด) เนื่องจากมีเครื่อง Peinter 1 เครื่อง หลายผู้ใช้งาน 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 06-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว