รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : น.สไพรินทร์ แสงงาม

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาสัตวแพทยศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : dvm_rmutto@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 1036______

         วันที่แจ้ง : 02-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : แก้ไขรายชื่อผู้เข้าระบบ MIS

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์แก้ไขรายชื่อเนื่องจากคนเดิมลาออกจึงขอเปลี่ยนรายชื่อผู้เข้าระบบ  MIS  ใหม่  จึงเรียนมาเพื่อทราบ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ขัตติยะ สมดี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 05-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว