รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา

         e-mail ผู้แจ้ง : punkamon382@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8510______

         วันที่แจ้ง : 02-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอให้อับโหลดไฟล์สัญญาทุน

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจากสถาบันวิจัยและพัฒนาได้รับคำสั่งจากท่านรองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ประวิตร  พุทธานนท์ ให้ปรับไฟล์สัญญาทุนและอับโหลดเข้าระบบใหม่ภายในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 สถาบันวิจัยและพัฒนาจึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านเพื่ออับโหลดไฟล์สัญญาทุนเข้าไปในหน้าเวปไซต์ สถาบันวิจัยและพัฒนา 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ขัตติยะ สมดี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จสิ้น

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 05-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว