รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ยุวลักษณ์ เชื้อเงิน

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาสัตวแพทยศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : edu.vet.rmutto@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 1036______

         วันที่แจ้ง : 05-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : หน้าจอดับ

         รายละเอียดที่แจ้ง :

คอมพิวเตอร์สำนักงานคณบดีคณะสัตวแพทยศาสตร์  มีปัญหาหน้าจอ  ดังนี้

1. หน้าจอเป็นเส้น กระพริบ ๆ และหาย

2. หน้าจอดับและเปิดไม่ขึ้น  จนต้อง Restart ใหม่ และเกิดขึ้นอีกเป็นระยะ ๆ

ได้แก้ปัญหาเบื้องต้นในการเปลี่ยนจอไปแล้ว จำนวน 3 จอ ก็เป็นปัญหาเหมือนเดิม ค่ะ

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเปลี่ยนสายจาก vga เป็น dvi เพื่อทดลองใช้ ว่ายังมีอาการหรือไม่

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 20-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว