รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : test

         ประเภทขอใช้บริการ : อื่นๆ

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

         e-mail ผู้แจ้ง : thippayada_pa@rmutto.ac.th

         เบอร์โทรศัพท์ : 8316______

         วันที่แจ้ง : 05-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : test

         รายละเอียดที่แจ้ง :

test

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ทิพยดา ปัตบุศย์

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 05-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว