รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวสุวดี บุญฉิม

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันบัวราชมงคลตะวันออก

         e-mail ผู้แจ้ง : suwadee-p@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 9696______

         วันที่แจ้ง : 06-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ปริ้นส์งานไม่ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เครื่องปริ้นส์เตอร์ไม่ทำงาน

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : สายLanมีปัญหา ดำเนินการเปลี่ยนสายแล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 07-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว