รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นฤมล บุญกระจ่าง

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิชาวิศวกรรมเกษตรและเทคโนโลยี

         e-mail ผู้แจ้ง : narumon.rmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0892088554

         วันที่แจ้ง : 06-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : คอมพิวเตอร์ไม่สามารถต่อกับโปรเจคเตอร์ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

คอมพิวเตอร์ไม่ส่งสัญญาณไปยังโปรเจคเตอร์

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการแก้ไขเบื้องต้นแล้ว อยู่ระหว่างการทดสอบการใช้งาน

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 27-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว