รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : นางสาวปุญณชา สุริยะสาร

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ไขโปรแกรม,เว็บไซต์

         หน่วยผู้แจ้ง : สถาบันวิจัยและพัฒนา

         e-mail ผู้แจ้ง : punkamon382@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 8510______

         วันที่แจ้ง : 06-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : หน้าเวปสถาบันวิจัยและพัฒนาขึ้นคำไม่สุภาพ

         รายละเอียดที่แจ้ง : ขอความอนุเคราะห์ปรับแก้ไขหน้าเวปสถาบันวิจัยและพัฒนาด่วนเนื่องจากหน้าเวปไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนาทางออนไลน์ขึ้นข้อความขึ้นคำไม่สุภาพอย่างมาก คือคำว่า "ควยไรโยม" ถ้านักวิจัยและหน่วยงานภายนอกค้นหาหน้าเวปไซต์ผ่านออนไลน์จะส่งผลเสียต่อภาพลักษณ์ของมหาวิทยาลัย

         ชื่อผู้รับเรื่อง : ขัตติยะ สมดี

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว สาเหตุ เบื่องต้นพบไฟล์ ไม่พึงประสงค์ ภายในตัวเว็บไซ์ ได้ทำการลบทิ้ง และหาสาเหตูการป้องกันต่อไป

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 06-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว