รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : น.ส.ภัทราภรณ์ แสงสุข

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : สาขาวิชาสัตวศาสตร์

         e-mail ผู้แจ้ง : pear_7300@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0864065384

         วันที่แจ้ง : 07-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตใช้งานไม่ได้

         รายละเอียดที่แจ้ง :

ขอความอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตห้อง 711 เนื่องจากใช้งานไม่ได้มาเป็นเวลาเกือบหนึ่งอาทิตย์

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : adapter จ่ายไฟเสีย เปลี่ยน adapter ให้ใหม่

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 27-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว