รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : พิชญา ดวงบุตรศรี

         ประเภทขอใช้บริการ : ขอยืมพัสดุและครุภัณฑ์

         หน่วยผู้แจ้ง : กองนโยบายและแผน

         e-mail ผู้แจ้ง : ploy3469@hotmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0807523267

         วันที่แจ้ง : 07-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ขอยืมโปรเจ็คเตอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

สำนักงานกองนโยบายและแผน ขอยืมโปรเจ็คเตอร์ 1 เครื่อง วันที่7-8 ก.พ.61

โทร 8410

 

         ชื่อผู้รับเรื่อง : พงศธร ถมยา

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเสร็จเรียบร้อย

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 16-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว