รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : รัตน์ภรณ์ สุขเจียมพะเนา

         ประเภทขอใช้บริการ : ตรวจสอบแก้ไขปัญหาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

         หน่วยผู้แจ้ง : สำนักงานส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

         e-mail ผู้แจ้ง : panon40@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 0954526554

         วันที่แจ้ง : 07-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ตรวจสอบเครื่องพิมพ์จำนวน 2 เครื่อง

         รายละเอียดที่แจ้ง :

เนื่องจากเครื่องพิมพ์ตั้งเป็นไอพีไว้ แต่บางครั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ก็เห็นบ้างไม่เห็นบ้าง ทำให้ไม่สามารถสั่งพิมพ์งานผ่านระบบเครือข่ายได้ตลอดเวลา จึงขอให้สวส.ดำเนินการตรวจสอบและแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ด้วย

         ชื่อผู้รับเรื่อง : สถาพร ทรัพย์วิบูลพงษ์

         ผลการดำเนินการ : ดำเนินการเรียบร้อย ย้ายจุดตั้งเครื่องถ่าย จำนวน เครื่อง พร้อมเช็คสายแลนที่ใช้ในการเชื่อมต่อ จนสามารถใช้งานได้เป็นปกติ

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 09-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว