รายละเอียดการแจ้ง

รายละเอียดการดำเนินการ

         ชื่อผู้แจ้ง : ณัฐกานต์ แช่มช้อย

         ประเภทขอใช้บริการ : แก้ปัญหาการใช้งานระบบเครือข่าย

         หน่วยผู้แจ้ง : กองกลาง

         e-mail ผู้แจ้ง : pr.rmutto@gmail.com

         เบอร์โทรศัพท์ : 038358201_

         วันที่แจ้ง : 08-02-2018

         ชื่อเรื่องที่แจ้ง : ิติดตั้งเครือข่ายปริ้นเตอร์

         รายละเอียดที่แจ้ง :

คอมพิวเตอร์ไม่สามารถปริ้น จากเครื่องปริ้นเตอร์ได้

         ชื่อผู้รับเรื่อง : อานนท์ เพ็ชรมณี

         ผลการดำเนินการ : จากการตรวจเช็ค เครื่องปริ้นใช้ได้เป็นปกติ แต่เน็ตเวิร์ค มีอาการหลุดเป็นบางช่วง เนื่องจากพอร์ท ของอุปกรณ์ จะทำการเปลี่ยนอุปกรณ์พร้อมเซ็ทเน็ทเวิร์คใหม่หลังจากได้อุปกรณ์ตัวใหม่แล้ว

         วันที่เสร็จสิ้นการดำเนินการ : 20-02-2018

         สถานะ : ดำเนินการเสร็จแล้ว